1. Sự biến đổi độ vượng của các địa chi hội, hợp.

1. Sự biến đổi độ vượng của các địa chi hội , hợp

Nếu các địa chỉ có tham gia : ( 1 ) Tam hội cục . ( 2 ) Hoặc tam hợp cục . ( 3 ) Hoặc bán tam hợp cục , nếu có thiên can cùng ngũ hành với hóa thần của hội hay hợp cục để dẫn đến hợp hóa thành công thì

- Tổng số độ vượng của ba địa chi tam hội cục là : 72 độ .

- Tổng số độ vượng của ba địa chi tam hợp cục là : 60 độ .

- Tổng số độ vượng của hai địa chỉ bán tam hợp cục là : 40 độ .

image

Các địa chi dần mão thìn tam hội thành mộc cục , có thiên can giáp mộc dẫn xuất dẫn đến hội hóa thành công . Do đó ba địa chi hợp hóa thành 72 độ .

image

Hợi mão bán tam hợp hoá mộc, có thiên can giáp mộc dẫn xuất dẫn đến hội hoá thành mộc . Do đó hai địa chi hợi mão hợp hoá thành mộc 40 độ

image

Dần ngọ bán tam hợp hóa hỏa , có thiên can bình tân ngũ hợp hóa hỏa dẫn xuất đến thành hóa . Nên hai địa chỉ dẫn ngọ hợp hóa thành hỏa 40 độ .

Chú thích : Phàm tam hội cục , tam hợp cục , bán tam hợp cục hợp hóa thành công thì ngũ hành của thiên can phải cùng loại với hóa thân của các địa chỉ , chỉ có như thế mới dẫn hóa thành công được .

Đối với tam hội cục , tam hợp cục chỉ cần có đầy đủ ba chi , không nhất thiết ba chi đó phải liên tiếp kề nhau , hoặc phải theo thứ tự . Còn đối với bán tam hợp cục thì nhất thiết đòi hỏi hai chị phải liền kề mới được .

Địa chi tam hội cục , tam hợp cục , bán tam hợp cục , nếu không có thiên can dẫn thì gọi là " hợp mà không hóa " . Hợp mà không hóa thì các chỉ chỉ tính theo bản khí , còn tạp khí bị tan mất ( gọi là khử bì ) .

Nếu bốn địa chỉ đồng thời xuất hiện tam hội cục , tam hợp cục , bán tam hợp cục thì lấy tam hội cục trước , tam hợp cục thứ hai , sau cùng là bán tam hợp cục .

Khi trong mệnh cục không xuất hiện điều kiện dẫn hóa thì các hội hợp , bán tam hợp cục vĩnh viễn không thành hóa . Lúc đó các chỉ được tính theo khử bì , tức chỉ có bản khí , các tạp khí mất hết .

Trong mệnh cục xuất hiện tam hội cục , hoặc tam hợp cục , hoặc bán tam hợp cục , nhưng nếu điều kiện dẫn hóa không đủ thì phải chờ hành đến các vận hoặc các năm có đủ điều kiện dẫn hóa , các cục đó mới có thể thành hóa . Lúc đó cuộc đời có những thay đổi trọng đại .