1. Năm nhà gặp tai sát

1. Năm nhà gặp tam sát

Tam sát là 3 phương: tuyệt, thai, dưỡng của tam hợp cục. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế. Tam sát là khí ám muội phạm phải thì gặp nhiều điều xấu.

Năm hơi, mão, mùi tam sát ở các phương thân, dậu, tuất.

Năm dần, ngọ, tuất tam sát ở các phương: hợi, tí, sửu.

Năm thân, tí, thìn tam sát ở các phương : Tỵ , ngọ, mùi

Năm tị, dậu, sửu tam sát ở các phương: dân, mão, thìn.

Trước hết xác định cung giữa và 8 phương của nhà, sát ở phương đông thì kiêng đặt giường ở phương đông. Những trường hợp khác cũng theo nguyên tắc tương tự.