1. Cách sắp xếp của nam sinh năm dương

I. LẤY ĐẠI VẬN

Sắp xếp lại vận chia ra năm dương, năm âm:

- Người năm dương là: Giáp, bính, mậu, canh, nhâm.

- Người năm âm là: ất, định, kỉ, tân, quý

Nam sinh năm dương, nữ sinh năm âm là hành vận thuận. Nam cụ sinh năm âm, nữ sinh năm dương là hành vận nghịch. Cách sắp xếp thể về vận trình lấy can chi tháng sinh là chuẩn gốc để sắp thuận hay sắp ngược.

1, Cách sắp xếp của năm sinh năm dương

Bước thứ nhất. Đầu tiên lập giờ sinh và sắp xếp Tứ trụ.

Ví dụ:

image

Bước thứ hai. Tính số đại vận.

Căn cứ nguyên tắc nam sinh năm dương lấy chiều thuận tức tính từ ngày sinh đến tiết lệnh sau đó xem có tất cả bao nhiêu ngày, rồi chia cho 3, số kết quả là số của đại vận.

Trong ví dụ trên đếm từ ngày 16 tháng 4 đến giờ thìn ngày 13 tháng 5 có tất cả 27 ngày. Lấy 27 chia 3 được 9 tức người con trai đó 9 tuổi lấy đại vận.

Bước thứ ba. Sắp xếp vận trình cho cả cuộc đời.

Căn cứ nguyên tắc con trai sinh năm dương lấy chiều thuận tức bắt đầu xếp từ can chi của tháng sau, xếp theo chiều thuận, nói chung xếp theo vận 8 bước. Tháng sinh là tân tị, can chi sau tân tị là nhâm ngo nên 9 tuổi lấy vẫn là nhâm ngọ.

Bước thứ 4. Phối với lục thân. Sau khi xếp xong đại vận, căn cứ lục thân của Tứ trụ, lấy can ngày làm chuẩn, ghi ra lục thân của can từng 10 năm vận và lục thân của thiên can ẩn trong địa chi. Lục thân của nó vẫn giống như lục thân trong Tứ trụ, tức ngày can âm gặp vận can dương là chính (tức là ngay) ngày can âm gặp vận can âm là thiên (tức là lệch). Sau đó có thể căn cứ tổ hợp sắp xếp trong Tứ trụ và kết hợp với thiên can địa chỉ của từng dại vận mà dự đoán cát hung.