1. Các ví dụ con đầu là trai hay gái.

1. Các ví dụ con đầu là trai hay gái

Ví dụ 1. Càn tạo

Kiếp - Tài - Nhật nguyên - Thương

Mậu dân - Nhâm tuất - Kỉ dậu - Canh ngọ

Ví dụ này là Tứ trụ của một ông hiệu trưởng. Can ngày và can giờ tương sinh cho nhau, nên sinh lần đầu là con gái.

Ví dụ 2. Càn tạo

Quan - Kiếp - Nhật nguyên - Quan

Canh thìn - Giap thân - Ất tị - Canh thân

Đây là Tứ trụ của một bác sĩ. Can ngày can giờ khắc nhau nên làm sinh đầu là con trai.

Ví dụ 3. Càn tạo

Kiếp - Ấn - Nhật nguyên - Thực

Kỉ dậu - Đinh sửu - Mậu tí - Gio Canh dần

Bà này sinh năm 1909, vì can ngày can xiờ tương sinh cho nhau nên sinh lần đầu là con gái.

Ví dụ 4. Càn tạo

Tài - Tài - Nhật nguyên - Tỉ

Kỉ sửu - Kỉ tị - Giap dần - Giap tuất

Đây là Tứ trụ của một ông người Singapo. Can ngày, can giờ là ngang vai nên lân sinh đầu là con gái.

Vi dụ 5. Khôn tạo

Quan - Kiêu - Nhật - Ấn

Kỉ mão - Canh ngọ - Nhâm dần - Tân sửu

Đây là Tứ trụ của người Thái Lan. Vì can ngày, can giờ tương sinh cho nhau nên lần sinh đầu là con gái.