1. Bàn về phản ngâm, phụ ngâm

1. Bàn về phản ngâm , phục ngâm

Sách “ Tam mệnh thông hội ” viết : “ Nếu tuế , vận ngược với nhật chủ là phản ngâm ; tuế , vận áp lên nhật chủ gọi là phục ngâm . Cả hai trường hợp đều không lợi cho lục thân , không phá tài thì cũng không phải là điều tốt ” .

Tuế , vận ngược với nhật chủ tức tuế , vận và trụ ngày thiên khắc địa xung . Ví dụ nhật nguyên là bính tí gặp lưu niên canh ngọ , hay nhất nguyên quý mùi gặp lưu niên định sửu đều gọi là phản ngâm . Tuế vận áp lên nhật chủ là can chi của tuế vận giống với can chỉ trụ ngày . Ví dụ nhật nguyên bính tí gặp lưu niên bính tí , hay nhất nguyên định sửu gặp lưu niên định sửu gọi là phục ngâm .

Kỳ thực , suy rộng ra , mỗi trụ của Tứ trụ và tuế vận đã gặp xung gọi phản ngâm . Phản tức là phản đối , ý nghĩa của đối xung là gặp xung tất bị tổn thương . Mỗi cặp can chi của Tứ trụ hay của tuế vận giống nhau đều gọi là phục ngâm . Phục tức là tăng áp lực lên . Nghĩa của tăng áp lực là làm cho chịu không nổi . Vì các trụ khác có tác dụng bổ hay tả quyền hành cho trụ ngày , nên gặp phản ngâm hay phục ngâm chưa chắc đã là xấu . Trụ ngày là nhật chủ , dù vượng suy , cường nhược , gặp phản ngâm hay phục ngâm thì đặc biệt nghiêm trọng , cho nên phản , phục ngâm là nói đối với nhật chủ .

Vì tính của thiên can là động , động gặp xung chưa chắc đã xung , động gặp phục ngâm chưa chắc đã tăng áp lực . Còn tính địa chỉ là tĩnh . Tĩnh gặp xung chưa chắc đã xung , nhưng tình gặp phục ngâm chắc chắn sẽ tăng áp lực . Cho nên phản ngâm , phục ngâm , lưu niên , thái tuế phần nhiều là theo địa chỉ mà nói . Nếu thiếu thiên can , địa chỉ đều phản hay phục ngâm đương nhiên tại ách càng nặng hơn .

Đối với bản thân Tứ trụ mà nói : “ Đề cương gặp xung là bại tan tổ nghiệp ” , đó là trụ tháng phản ngâm . “ Trụ ngày xung khắc trụ năm là người không nương tựa vào tổ nghiệp ” , đó là trụ ngày phản ngâm với trụ năm . “ Chị tháng giống chi năm là tổ tiên không để lại cơ đồ , đó là trụ năm và trụ tháng phục ngâm . Trụ năm xung phạm thái tuế phần nhiều gặp tai nạn , đó là trụ năm phục ngâm .

Năm gặp bản mệnh phần nhiều gặp tai nạn , đó là do trụ năm phục ngầm .

Năm đại vận gặp xung , phần nhiều gặp tai nạn , đó là do đại vận phản ngâm .

Tuế vận đều gặp không chết mình thì cũng chết người thân , đó là đại vận phục ngâm .

Nhiều can chi của Tứ trụ và tuế vận cùng xung khắc một trụ nào đó thì đó là phục ngâm cộng thêm phản ngâm , gọi là phản , phục ngâm . Nếu dụng thần bị tổn thương thì bạn càng nặng .

Rõ được những điều này thì có thể hoá giải được nhiều tai ách . Trong sách này , phản , phục ngâm đều nói theo nghĩa rộng .