Tứ Trụ Mệnh Lý
3️⃣

Tứ Trụ Mệnh Lý

Tứ trụ mệnh lý là kiến thức nền tảng để giúp cho người học nghiêng cứu mệnh lý học từ cơ bản cho đến chuyên sâu . Quyển sách này được viết bởi Thiệu Vĩ Hoa bậc kỳ tài của Trung Hoa về mệnh lý học tứ trụ . Ông đã có nhiều năm thành công trong việc dự đoán mệnh lý qua tứ trụ

📗
Tứ Trụ mệnh lý Trần Hạnh