III . SỰ PHÂN CHIA THỜI GIAN CỦA VẬN HÀNH CỬU TINH

III . SỰ PHÂN CHIA THỜI GIAN CỦA VẬN HÀNH CỬU TINH

Cu cung phi tinh Lạc thư cộng thêm với nhân tố thời gian sẽ có gia trị ứng dụng . Nhân tố thời gian này là “ tam nguyên cứu vận ” .

Tương truyền năm 2697 trước công nguyên Hoàng đế lệnh Đại Sào dùng can chỉ để ghi năm , gọi năm đó là nguyên niên Hoàng đế , bắt đầu là năm Giáp tí . Về sau cứ mỗi 60 năm là một chu kỳ Giáp tí , thường gọi là “ 60 hoa giáp ” . Mỗi hoa giáp là một Nguyên , 3 hoa giáp là Tam nguyên . Tam nguyên được chia thành : thượng nguyên , trung nguyên và hạ nguyên , cộng lại 180 năm Từ Hoàng đế đến nay ( năm 1983 ) tất cả có 78 hoa giáp . Mỗi hoa giáp là một đại vận , tức đến nay đã trải qua 78 đại vận .

Gọi là đại vận tức là cửu tinh lạc thư cứ 60 năm bay ngược được một bước . Từ Hoàng Đế nguyên niên là bước thứ nhất , tức Lục bạch kim bay ngược nhập vào cung giữa , cho đến nay đã bay ngược được 78 bước . Bước thứ 78 chính là Nhị hắc thổ tinh bay ngược nhập vào cung giữa . Bắt đầu từ năm 1984 cửu tinh sẽ vận hành bước thứ 79 , tức là Tam bích mộc tinh bay ngược vào cung giữa . Trong 60 năm này đang hành đại vận Tam bích mộc khí , do Tam bích mộc khí chủ tể suốt 60 năm .

Mỗi nguyên 60 năm lại phân thành 3 tiểu vận , mỗi tiểu vận là 20 năm . Cứ 20 năm thì có 1 sao bay ngược nhập vào giữa , chủ tể tiểu vận 20 năm đó . Ví dụ từ năm 1984 đến năm 2003 là hạ nguyên thất vận ( Thắt xích kim tinh nhập vào cung giữa làm chủ tế ) . Từ năm 2004 đến 2023 là hạ nguyên bát vận ( Bát bạch thổ tinh nhập vào cung giữa làm chủ tế ) . Từ 2024 - 2043 là hạ nguyên cửu vận ( Cửu tử hoả tinh nhập vào cung giữa làm chủ tế ) . Dưới đây cung cấp để độc giả tham khảo bảng các vận thượng , trung , hạ nguyên của thời gian gần đây .

Bảng các vận của tam nguyên cửu vận ( thời gian gần đây )

image

Trong mỗi tiểu vận 20 năm , vận khí của mỗi năn lại khác nhau . Mỗi năm đều có một sao bay vào giữa chủ tể vận khí năm đó . Dưới đây giới thiệu bảng sao nhập giữa mỗi năm của thượng , trung và hạ nguyên .

bảng thượng nguyên 1
bảng thượng nguyên 1
bảng trung nguyên 2
bảng trung nguyên 2
bảng hạ nguyên 3
bảng hạ nguyên 3
image

Mỗi tháng đều có một sao bay vào cung giữa chủ tể khí vận của 1 tháng Trên đây giới thiệu bảng các sao bay vào giữa của mỗi tháng 2 những năm khác nhau để độc giả tham khảo .

Trong khi vận của mỗi tháng thì khí vận của mỗi ngày lại khác nhau . Mỗi ngày đều có một sao bay vào cung giữa chủ tể vận khí một ngày . Vì trong một năm mặt trời quay quanh quả đất ( thực tế là quả đất quay quanh mặt trời một vòng nên xuất hiện quỹ tích hình có hai đỉnh sóng . Một đỉnh sóng là tiết Đồng chí , nói rõ dương khí từ sau ngày Đông chí dần dần tăng lên , cho nên bắt đầu từ ngày Đông chí các sao nhập vào cung giữa của mỗi ngày lần lượt xuất hiện theo quỹ tích ngược lại . Còn đình sóng kia là tiết Hạ chí , nói rõ âm khí từ sau ngày Hạ chí dần dần tăng lên , cho nên bắt đầu từ ngày Hạ chí trở đi các ngôi sao nhập vào cung giữa của mỗi ngày lần lượt xuất hiện theo quỹ tích chiều thuận . Các bạn chú ý các sao nhập vào cung giữa theo quỹ tích chiều ngược chính là thứ tự : Nhất , Nhị , Tam , Tứ , ... còn các sao nhập vào cung giữa theo quỹ tích chiều thuận chính là thứ tự ngược : Cửu , Bát , Thất , Lục , ... Độc giả xem bảng dưới đây sẽ rõ :

Trong khi vận mỗi ngày lại chia thành khí vận của mỗi thời ( 1 thời là 2 giờ ) . Mỗi thời đều có 1 sao bay vào cung giữa . Căn cứ địa chỉ các ngày khác nhau và sau Đồng chí với sau Hạ chí khác nhau nên phi tinh của mỗi thời phân thành bay thuận và bay ngược . Xin xem bảng dưới đây :

image
image
image

Để hiểu Tam nguyên cửu vận từ năm 1904 đến nay các bạn xem lại các bản tại đây

Bảng tam nguyên đại vận , tiểu vận: